Algemene Voorwaarden

- Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Wanneer er niet tijdig schriftelijk wordt opgezegd, ben je verplicht de betaling voort te zetten.

- Het lesgeld staat vermeld op de website en dient in de eerste week van de nieuwe maand betaald te worden.

- Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. De gemiste lessen mogen binnen 4 weken worden ingehaald, mits er minimaal 4 uur van te voren is afgemeld.

- Tijdens schoolvakanties is er geen les. Met uitzondering van de zomervakantie, worden alle vakanties doorbetaald. De gemiste lessen mogen binnen 4 weken worden ingehaald.

- Een les kan door The City Retreat maximaal 1 uur van te voren worden afgezegd, als er niet meer dan 2 deelnemers zijn.

- Massages en privélessen dienen minimaal 48 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden deze doorberekend.

- Indien noodzakelijk, kan The City Retreat de algemene voorwaarden, de huisregels, het lesgeld en het lesrooster tussentijds aanpassen. Cursisten dienen hiervan op de hoogte te worden gesteld.

- The City Retreat kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, diefstal en/of opgelopen letsel van de deelnemer(ster) voor, tijdens of na de lessen.

- Cursist geeft toestemming voor het ontvangen van (digitale) nieuwsbrieven en notificaties van gebeurtenissen van of door The City Retreat. Na het ontvangen van de eerste nieuwsbrief kan cursist zich hiervoor afmelden.

- Deelname aan de les, betekent dat er akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden zijn opgesteld op 01-01-2010

 

Privacyverklaring The City Retreat, mei 2018

De privacyverklaring van The City Retreat geldt voor iedereen die de website en studio van The City Retreat bezoekt.

The City Retreat houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Wij gaan zorgvuldig met de persoonsgegevens om en leggen graag uit hoe wij dat doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

The City Retreat verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens van personen die wij in geval van nood mogen benaderen (voor- en achternaam en telefoonnummer)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The City Retreat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

The City Retreat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The City Retreat) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The City Retreat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  persoonsgegevens:

-       Naam, mailadres en eventueel telefoonnummer van particuliere gebruikers die zich aanmelden voor de nieuwsbrief van The City Retreat. Dit verzamelen we met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang uitsluitend om onze nieuwsbrieven te optimaliseren en daadwerkelijk te kunnen versturen. De gegevens worden bewaard totdat de gebruiker zich uitschrijft uit de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

The City Retreat verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Social media-uitingen

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op socal media-uitingen kunnen door The City Retreat worden verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals je naam, e-mailadres, woonplaats of een telefoonnummer. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The City Retreat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thecityretreat.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The City Retreat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thecityretreat.nl